Köpvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

1. Priser    

Priser i offerter och prislistor är beräknade efter valutakurser, råmaterialpriser, tullar och
produktionskostnader gällande vid offertens eller prislistans datum. Säljaren förbehåller sig rätten
att vid leveranstillfället ändra varupriset i förhållande till ändringar utanför säljarens kontroll,såvida
inte annat avtalats. I offererade priser ingår inte varuskatt.

Priser i vår nätbutik visas exklusive moms. För kunder som betalar med bank/kreditkort gäller
presenterade priser utan förbehållet i stycket ovan. Vid händelse av tekniska fel förbehåller sig dock
säljaren rätten att inte sälja varor till ett uppenbart felaktigt pris.

2. Betalningsvillkor    

Betalning mot Faktura (kräver konto och inloggning).
Betalning skall erläggas netto enligt betalningsvillkor på orderbekräftelse och faktura.
Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera SEK 100
för expeditionskostnader vid order understigande SEK 500.

3. Leverans    

Leverans sker fritt säljarens lager såvida inte annat överenskommits. All transport från säljarens
lager sker på köparens risk.

För fakturakunder sker transport med överenskommen transportör till angiven adress.

4. Frakt och emballagekostnader    

Fakturakunder debiteras den faktiska kostnaden för frakt. Priser i offerter och prislistor innefattar
kostnader för emballage som under normala transportförhållanden erfordras för att förhindra skada
på eller försämring av godset. Lastpall debiteras.

5. Reklamation    

Reklamation måste ske inom 14 dagar från mottagandet av vara. Retur av reklamerad vara skall
ske med betald frakt, men först efter säljarens godkännande. Motsvarar levererad vara inte lämnad
specifikation eller har den fabrikationsfel, åtager sig säljaren att antingen kreditera, utbyta, reparera
eller omarbeta den felaktiga varan, såvida inte köparen har använt eller försökt reparera eller
omarbeta varan. Säljaren ansvarar inte för skada, som kan uppkomma genom fel i vara.

6. Ångerrätt    

Observera att ångerrätt ej gäller företag. Privatpersoner har rätt att ångra sitt köp inom 14 kalenderdagar
efter mottagande av vara. Säljaren förbehåller sig rätten att inte återta varor
som är kundspecifika , specialbeställda eller utanför det ordinarie sortimentet.

7. Dimensioner och tekniska data    

Alla uppgifter beträffande dimensioner och tekniska data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser,
bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet
uttryckligen hänvisar till dem.

8. Leveranstid    

Leverans av lagervaror kan normalt tidigast ske en arbetsdag efter lagd order. Leveranstiden som
indikeras i webshopen för ej lagerförda varor är ungefärlig och beräknas på historiska data.

Angivna leveranstider räknas från dagen för avtalets slutande dvs det datum då vårt definitiva
ordererkännande är dagtecknat. Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas
eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör säljaren utan uppskov meddela köparen
samt ange orsak till dröjsmålet och såvitt möjligt den tidpunkt, då leverans beräknas kunna ske.

Skulle leveranstidens förlängning bli av så lång varaktighet, att det för köparen anses orimligt att
mottaga godset, är köparen berättigad till annullering. Meddelande härom skall lämnas till säljaren
omedelbart efter erhållet besked om den senare tidpunkten godset kan väntas bli levererat. Dock är
köparen skyldig att fullfölja köpet beträffande vara, som framskridit så långt i tillverkningen, att säljaren ej
anser sig kunna använda den för annan inneliggande eller inkommande beställning.

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 9 angiven omständighet eller på grund av
någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skallleveranstiden förlängas med tid, som under
hänsynstagande till alla omständigheter i fallet må anses skälig.

9. Befrielsegrunder    

Om uppfyllande av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t ex krig,
myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar,
förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller
väderförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen
kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika
eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sina avtalade förpliktelser.

10. Skiljedom    

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal får inte dragas under domstols-
prövning utan skall avgöras av skiljeman och enligt svensk lag.

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt. Genom att acceptera användandet av cookies, accepterar du även vår privacy policy. Läs mer