Agenda 2030

Mot en bättre värld

Under 2023 hade vi som mål att minska energiförbrukning i våra lokaler med 5 procent. Handlingsplanen för detta var, bland annat, att installera sensorer som läser av inomhus- och utomhustemperaturer med syftet att reglera systemen. I samband med avstämningen kunde vi konstatera att vi uppnått målet, vilket vi är stolta över. Det har gett försmak och vi arbetar nu med att ta fram nya sätt för att fortsätta minska vår energiförbrukning i våra lokaler. Vi arbetar även utifrån ett antal av de globala målen, nedan följer vilka och hur vi arbetar med dessa.

12 – RECYCLING OF ALL WASTE
Att vi tillhandahåller egen produktion av komponenter och produkter till våra kunder medför inte enbart bra saker. Det leder även till att vi har en hel del spillmaterial över i produktionsleden. Därför arbetar vi aktivt med att utbilda vår personal i hur vi på bästa sätt källsorterar allt överblivet material. Det kan även innebära att hitta andra användningsområden, för att skapa en cirkularitet, men också att sälja överblivet material vidare till andra aktörer på marknaden som i sin tur kan använda det i sina produktionsled.

13 – REDUCE CO2 EMISSION
Vår största negativa miljöpåverkan är vårt utsläpp av koldioxid i samband med frakter och leveranser. Vi vill därför arbeta mot att minska vårt klimatavtryck och har identifierat att ett steg i den riktningen är att ta emot veckoleveranser från våra partners. Det har även fattats beslut att vi i början av varje år ska genomföra en beräkning för det kommande året där vi har som mål att identifiera vilka nya möjligheter vi har att minska utsläppen ytterligare.

17 – SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN
Vi vill tillsammans med våra leverantörer påverka samhället och miljön på ett positivt sätt. Det gör vi exempelvis genom att årligen utföra så kallade leverantörsbedömningar. Med hjälp av dessa kan vi säkerställa att våra leverantörer och samarbetspartners uppfyller våra krav på värderingar och arbetar mot samma mål enligt de standarder och förordningar som finns.